EPİTELYAL OVER KANSERİ

Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir. Beş yıllık yaşam %30-40 arasındadır (Tüm evreler için). Tüm over Ca’lı olguların %5’inden azında familyal veya herediter geçiş görülebilir. Kombine tip OK kullanımı süresince her yıl için over CaOkumaya devam edin “EPİTELYAL OVER KANSERİ”

OVERİN SEKS KORD STROMAL VE METASTATİK TÜMÖRLERİ

Seks kord stromal tümörler tüm ovaryan malignitelerin %5-8’ini oluştururlar. Overin ve testisin parankimi aynı primitif parankimal stromadan köken alır. Granuloza hücreleri ve Sertoli hücreleri Teka hücrelerive  Leydig hücreleri ile homologturlar. Stromal tümörlerin %15 kadarı hormon üretmezler. Serviksin adenoma malignum tümörü annüler tubulili seks kord stromal tümörle birlikte görülebilir. Granuloza Hücreli Tümör Orijini hakkında fikir birliğiOkumaya devam edin “OVERİN SEKS KORD STROMAL VE METASTATİK TÜMÖRLERİ”

Germ Hücreli Over Tümörleri

DİSGERMİNOM En sık görülen malign germ hücreli tümördür. Tüm germ hücreli over kanserlerinin %30-40’ı disgerminomdur. 20 yaş altındaki over kanserlerinin %5-10’unun oluşturur. Gebelikte tespit edilen over malignitelerinin %20-30’u disgerminomdur (en sık). Nadiren izole gonadotropin salgılayan sinsityotrofoblastik hücreler içerebilir. Bu olgularda hCG seviyesi yüksek bulunur. Disgerminomda LDH seviyeleri artar. Saf gonadal disgenezi, miks gonadal disgenezi ve testikülerOkumaya devam edin “Germ Hücreli Over Tümörleri”

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Overin primordial germ hücrelerinden köken alırlar. Tüm benign ve malign over tümörlerinin %20-25’ini germ hücreli tümörler oluşturur. Germ hücreli tümörlerin sadece %3’ü maligndir. İlk iki dekatta saptanan over tümörlerinin %70 kadarı germ hücreli tümörlerdir ve bunların 1/3’ü maligndir. Germ hücreli tümörler hızlı büyürler. Genellikle kapsülün gerilmesi, tümörde hemoraji veya nekroza bağlı olarak subakut pelvik ağrıylaOkumaya devam edin “GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER”

BORDERLINE OVER TÜMÖRLERİ (Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler)

Tümörlerin önemli bir grubu düşük maliğnite potansiyelli tümörler veya borderline tümörler olarak tanımlanır. Borderline tümörler overde uzun süre aynı durumda kalma eğilimindedirler ve çoğunlukla premenapozal kadınlarda oluşur , çok iyi bir prognozla birliktedir Epitelyal over kanserlerinin %10-15’ni borderline over tümörleri oluşturur. Epitelyal over kanserlerinin reprodüktif çağda en sık görülen türüdür. Ortalama görülme yaşı 40’tır. TanıOkumaya devam edin “BORDERLINE OVER TÜMÖRLERİ (Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler)”

Epitelial Over Tümörleri Özellikler

Seröz Kistadenokarsinom Malign over tümörlerinin %50’sini oluşturur (en sık) Psammo cisimcikleri iyi prognozla birlikte olup primer tümör odağında bulunurken metastaz odağında bulunmaz. Bilateralite: %40-60 Musinöz Kistadenokarsinom Genellikle unilateral olup %75 solid alan içerir. En fazla büyüyen over tümörüdür. Histolojik olarak musinöz epitel + Goblet hücreleri bulunur. Primer odak over veya appendikstir. Psödomiksoma peritonei – NeoplastikOkumaya devam edin “Epitelial Over Tümörleri Özellikler”

Over Kanserinde Sağ Kalım

1-     Yaş (Tüm evreler için) Yaş<50 — Beş yıllık sağ kalım: %40 Yaş>50 — Beş yıllık sağ kalım: %15 2- Evre Evre I, Grade 1 tümör — Beş yıllık sağ kalım: %95 Evre II — Beş yıllık sağ kalım: %80 Evre IIIA — Beş yıllık sağ kalım: %30-40 Evre IIIB — Beş yıllık sağ kalım:Okumaya devam edin “Over Kanserinde Sağ Kalım”