EPİTELYAL OVER KANSERİ

Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir. Beş yıllık yaşam %30-40 arasındadır (Tüm evreler için). Tüm over Ca’lı olguların %5’inden azında familyal veya herediter geçiş görülebilir. Kombine tip OK kullanımı süresince her yıl için over CaOkumaya devam edin “EPİTELYAL OVER KANSERİ”

Germ Hücreli Over Tümörleri

DİSGERMİNOM En sık görülen malign germ hücreli tümördür. Tüm germ hücreli over kanserlerinin %30-40’ı disgerminomdur. 20 yaş altındaki over kanserlerinin %5-10’unun oluşturur. Gebelikte tespit edilen over malignitelerinin %20-30’u disgerminomdur (en sık). Nadiren izole gonadotropin salgılayan sinsityotrofoblastik hücreler içerebilir. Bu olgularda hCG seviyesi yüksek bulunur. Disgerminomda LDH seviyeleri artar. Saf gonadal disgenezi, miks gonadal disgenezi ve testikülerOkumaya devam edin “Germ Hücreli Over Tümörleri”

Over Kanserinde Adjuvan Tedavi

Evre IA, IB Grade 1 —  Cerrahi yeterli,ilave tedaviye gerek yok. Evre IA, IB Grade 2 — Tartışmalı. Adjuvan tedavi verenler de vermeyenler de var. Evre IA, IB Grade 3 ve Evre IC ve üstü — Adjuvan tedavi verilmeli. Over Ca’da kullanılan standart adjuvant kemoterapi: 6 siklus Taxol (Paclitaxel) + Carboplatin’dir. Epitelyal over kanserlerinin ¾’ü ileriOkumaya devam edin “Over Kanserinde Adjuvan Tedavi”

Over kanserinde Tarama

• Etkin bir tarama yöntemi yoktur. • Epitelial over kanserlerinin taramasında tümör belirteçlerinın ve ultrasonografinin değeri prospektif çalışmalarda kesin olarak belirlenememiştir. • Pelvik muayene, CA 125, USG ve renkli doppler ultrasonografinin birlikte kullanımı faydalıdır. • CA 125 normal değeri 35 U/ml’dir. Epitelyal over kanserlerinde %80 (+)tir. Musinözlerde (-) olabilir. • Renkli doppler ultrasonografide neovaskülarizasyon veOkumaya devam edin “Over kanserinde Tarama”

Over Kanserinde Genetik Faktörler

1- Site-Spesifik Over Ca Ailesi • İki tane birinci derecede akrabada over Ca varsa , over kanseri görülme riski %50’dir. • Ailede tek bir birinci derece akrabada over Ca varsa , risk 2-4 kat artmıştır. 2- Meme-Over Ca Ailesi • Ailede meme ve over kanserli üyeler vardır. • Otozomal dominant geçiş gösterir. • Bu sendromlaOkumaya devam edin “Over Kanserinde Genetik Faktörler”

Epiteliyal over tümörlerinin sınıflandırması   Histolojik Tip Hücre tipi Seröz Endosalpingeal A. Benign B. Borderline C. Malign Müsinöz Endoservikal A. Benign B. Borderline C. Malign Endometrioid Endometrial A. Benign B. Borderline C. Malign Berrak Hücreli ” Mezonefroid” Müllerian A. Benign B. Borderline C. Malign Brenner Transisyonel A. Benign B. Borderline ” Proliferatif “ C. MalignOkumaya devam edin