Germ Hücreli Over Tümörleri

DİSGERMİNOM En sık görülen malign germ hücreli tümördür. Tüm germ hücreli over kanserlerinin %30-40’ı disgerminomdur. 20 yaş altındaki over kanserlerinin %5-10’unun oluşturur. Gebelikte tespit edilen over malignitelerinin %20-30’u disgerminomdur (en sık). Nadiren izole gonadotropin salgılayan sinsityotrofoblastik hücreler içerebilir. Bu olgularda hCG seviyesi yüksek bulunur. Disgerminomda LDH seviyeleri artar. Saf gonadal disgenezi, miks gonadal disgenezi ve testikülerOkumaya devam edin “Germ Hücreli Over Tümörleri”

Epitelial Over Tümörleri Özellikler

Seröz Kistadenokarsinom Malign over tümörlerinin %50’sini oluşturur (en sık) Psammo cisimcikleri iyi prognozla birlikte olup primer tümör odağında bulunurken metastaz odağında bulunmaz. Bilateralite: %40-60 Musinöz Kistadenokarsinom Genellikle unilateral olup %75 solid alan içerir. En fazla büyüyen over tümörüdür. Histolojik olarak musinöz epitel + Goblet hücreleri bulunur. Primer odak over veya appendikstir. Psödomiksoma peritonei – NeoplastikOkumaya devam edin “Epitelial Over Tümörleri Özellikler”

Over Kanserinde Kemoterapiye Rezistans Mekanizmaları

Over kanseri tedavisinde en çok kullanılan kemoterapotikler; alkilleyici ajanlar ve Cisplatin’dir. Bu ajanlara karşı gelişen biokimyasal mekanizmalardan ilki bu ilaçların hücre içine girişinin engellenmesi veya stoplazmadan dışarı atılımlarının artmasıdır. Böylece hücre içi kemoterapotik konsantrasyonunun azalması rezistan tümörlerde tespit edilmiştir. Ancak bunun hangi mekanizma ile ortaya çıktığı halen aydınlatılamamıştır. “Glutatyon” ve “Metallotiyonein”   hücre içi detoksifikasyon mekanizmalarındaOkumaya devam edin “Over Kanserinde Kemoterapiye Rezistans Mekanizmaları”

Over Kanserinde Sitoredüksiyonun Amaçları

1-     Tümöral kitlenin çıkarılması ile fizyolojik faydalar elde edilir. Böylece gastrointestinal sistem üzerindeki baskı ortadan kalkar ve daha iyi perfüzyon sağlanabilir. 2-     Tümör perfüzyonu ve büyüme fraksiyonu artar. Böylece adjuvan tedavilere optimal yanıt elde edilir. 3-     Hastanın immunolojik yanıtı artar.

Over Kanserinde Adjuvan Tedavi

Evre IA, IB Grade 1 —  Cerrahi yeterli,ilave tedaviye gerek yok. Evre IA, IB Grade 2 — Tartışmalı. Adjuvan tedavi verenler de vermeyenler de var. Evre IA, IB Grade 3 ve Evre IC ve üstü — Adjuvan tedavi verilmeli. Over Ca’da kullanılan standart adjuvant kemoterapi: 6 siklus Taxol (Paclitaxel) + Carboplatin’dir. Epitelyal over kanserlerinin ¾’ü ileriOkumaya devam edin “Over Kanserinde Adjuvan Tedavi”

Over Tümörlerinin Sınıflandırması

I. Epitelyal Over Kanseri (Çölemik epitelden kaynaklananlar) Seröz karsinom Musinöz Karsinom Endometrioid Karsinom Clear cell (mezonefroid) karsinom Brenner tümörü Transisyonel Hücreli karsinom İndifferansiye karsinom Mikst Tümör II. Germ Hücreli Tümörler Disgerminom Teratom İmmatür Teratom MatürTeratom Solid Kistik Dermoid Kist (Matür kistik teratom) Malign transformasyonlu dermoid kist Monodermal veileriderecedespesiyalize Struma ovari Karsinoid Struma ovari ve karsinoidOkumaya devam edin “Over Tümörlerinin Sınıflandırması”

Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi

KULLANILAN AJANLAR A) Alkilleyici ajanlar 1) Biskloretilaminler(azotlu hardallar): Siklofosfamid, ifosfamid,klorambusil 2) Etileniminler(tiotepa) 3) Alkil sülfonatlar: Busulfan 4) Nitrozoüreler: Karmustin 5) Triazen ve hidrazin türevleri: Dakarbazin, prokarbazin B) Antimetabolitler 1) Folik asit antimetabolitleri: metotreksat, 2) Pürin antimetabolitleri: 6-merkaptopurin, fludarabin 3) Primidin antimetabolitleri OVER KANSERİ TERMİNOLOJİ Neoadjuvan kemoterapi (NAC) Adjuvan kemoterapi (ACT) Salvaj kemoterapi (SCT) Konsolidasyon kemoterapisiOkumaya devam edin “Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi”

Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi

Histerektomi, metastazı bulunan olgularda bile, yoğun şikayetlerde palyasyon sağlaması bakımından tavsiye edilmektedir. Olguların çoğu postmenopozal olmalarına rağmen bazen genç hastalarda overlerin alınması konusu gündeme gelebilir. Ovarian fonksiyonun devamında rekürrens oranının arttığı bilinen tek tümör olan endometriyal stromal sarkom haricindeki uterin sarkomlarda overlerin bırakılmasının klinik önemi yoktur. Endometriyal stromal sarkom olgularında mutlaka bilateral overlerin çıkarılması önerilmektedir.Okumaya devam edin “Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi”

Uterus sarkomlarının tedavisi

Uterusun sarkomlarının klasik tedavisi cerrahidir. Ancak tümörün histopatolojisine ve taşıdığı prognostik faktörlere bağlı olarak radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi ilave olarak kullanılabilir. Cerrahi tedaviden önce rutin yapılması gereken tetkikler vardır. Bunlar ; 1) Akciğer Grafisi 2) Kontrastlı Tüm Batın MR Cerrahi tedavi sırasında yapılması gereken işlemler hemen hemen her uterin sarkom olgusunda benzer olmakla beraber, bazenOkumaya devam edin “Uterus sarkomlarının tedavisi”