Erken Evre Over Kanserinde Prognostik Faktörler

1-     Evre/alt evre grupları 2-     Kapsül rüptürü 3-     Çevre ile dens yapışıklıklar 4-     Asit 5-     Malign peritoneal sitoloji 6-     Histolojik tip 7-     Histolojik grade (En önemli prognostik faktördür) 8-     Biyolojik belirteçler Anöploidi (Over Ca’da anöploidi oranı %50-80) S fazı / proliferatif fraksiyon Anormal onkogen ekspresyonu

Over Kanserinde Cerrahi Evreleme İşlemi

1-     Orta hat insizyon 2-     Abdominal sitoloji Asit Pelvis Parakolik bölgeler Diafragma 3-     Abdominal eksplorasyon 4-     Biopsi Şüpheli bölgeler Random biopsiler Anterior-posterior cul-de sac Pelvik yan duvarlar Parakolik bölgeler İnce barsak serozası Diafragma 5-     Pelvik ve paraaortik lenfadenektomi 6-     Appendektomi (Musinöz tümörler için rutin; diğerlerinde de yapılmalı) 7-     Karşı taraf overin değerlendirilmesi 8-     Tip IOkumaya devam edin “Over Kanserinde Cerrahi Evreleme İşlemi”

Adneksiyel kitlelerde cerrahi endikasyonlar 

7 cm.den küçük over kistleri 6-8 hafta izlendiği halde regresyon göstermiyorsa Herhangi bir solid ovarian lezyon Kist duvarında papiller vejetasyon gösteren herhangi bir ovarian lezyon 10 cm.den büyük adneksiyel kitleler Ascitler Menarş öncesi ve postmenapozal palpabl adneksiyel kitleler Torsiyon veya rüptür şüphes

Over kanserinde Tarama

• Etkin bir tarama yöntemi yoktur. • Epitelial over kanserlerinin taramasında tümör belirteçlerinın ve ultrasonografinin değeri prospektif çalışmalarda kesin olarak belirlenememiştir. • Pelvik muayene, CA 125, USG ve renkli doppler ultrasonografinin birlikte kullanımı faydalıdır. • CA 125 normal değeri 35 U/ml’dir. Epitelyal over kanserlerinde %80 (+)tir. Musinözlerde (-) olabilir. • Renkli doppler ultrasonografide neovaskülarizasyon veOkumaya devam edin “Over kanserinde Tarama”

Over Kanserinde Genetik Faktörler

1- Site-Spesifik Over Ca Ailesi • İki tane birinci derecede akrabada over Ca varsa , over kanseri görülme riski %50’dir. • Ailede tek bir birinci derece akrabada over Ca varsa , risk 2-4 kat artmıştır. 2- Meme-Over Ca Ailesi • Ailede meme ve over kanserli üyeler vardır. • Otozomal dominant geçiş gösterir. • Bu sendromlaOkumaya devam edin “Over Kanserinde Genetik Faktörler”

Epitelial Over Kanseri

Over kanserlerinin %90’dan fazlası çölemik epitel ya da mezotelyumdan kaynaklanır. Hücreler metaplaziye uğrayabilen primitif mezodermden köken alırlar. Neoplastik transformasyon hücrelerin onkogeneze ve/veya onkogenik bir ajana maruz kalmasıyla meydana gelir. Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir.Okumaya devam edin “Epitelial Over Kanseri”

Epiteliyal over tümörlerinin sınıflandırması   Histolojik Tip Hücre tipi Seröz Endosalpingeal A. Benign B. Borderline C. Malign Müsinöz Endoservikal A. Benign B. Borderline C. Malign Endometrioid Endometrial A. Benign B. Borderline C. Malign Berrak Hücreli ” Mezonefroid” Müllerian A. Benign B. Borderline C. Malign Brenner Transisyonel A. Benign B. Borderline ” Proliferatif “ C. MalignOkumaya devam edin

Wertheim operasyonu – Serviks (Rahimağzı) kanseri tedavisinde uygulanır

Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi

KULLANILAN AJANLAR A) Alkilleyici ajanlar 1) Biskloretilaminler(azotlu hardallar): Siklofosfamid, ifosfamid,klorambusil 2) Etileniminler(tiotepa) 3) Alkil sülfonatlar: Busulfan 4) Nitrozoüreler: Karmustin 5) Triazen ve hidrazin türevleri: Dakarbazin, prokarbazin B) Antimetabolitler 1) Folik asit antimetabolitleri: metotreksat, 2) Pürin antimetabolitleri: 6-merkaptopurin, fludarabin 3) Primidin antimetabolitleri OVER KANSERİ TERMİNOLOJİ Neoadjuvan kemoterapi (NAC) Adjuvan kemoterapi (ACT) Salvaj kemoterapi (SCT) Konsolidasyon kemoterapisiOkumaya devam edin “Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi”

Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi

Histerektomi, metastazı bulunan olgularda bile, yoğun şikayetlerde palyasyon sağlaması bakımından tavsiye edilmektedir. Olguların çoğu postmenopozal olmalarına rağmen bazen genç hastalarda overlerin alınması konusu gündeme gelebilir. Ovarian fonksiyonun devamında rekürrens oranının arttığı bilinen tek tümör olan endometriyal stromal sarkom haricindeki uterin sarkomlarda overlerin bırakılmasının klinik önemi yoktur. Endometriyal stromal sarkom olgularında mutlaka bilateral overlerin çıkarılması önerilmektedir.Okumaya devam edin “Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi”