Over Kanserinde Adjuvan Tedavi

Evre IA, IB Grade 1 —  Cerrahi yeterli,ilave tedaviye gerek yok.

Evre IA, IB Grade 2 — Tartışmalı. Adjuvan tedavi verenler de vermeyenler de var.

Evre IA, IB Grade 3 ve Evre IC ve üstü — Adjuvan tedavi verilmeli.

  • Over Ca’da kullanılan standart adjuvant kemoterapi: 6 siklus Taxol (Paclitaxel) + Carboplatin’dir.
  • Epitelyal over kanserlerinin ¾’ü ileri evrede görülmektedir. Bu evrede uygulanan cerrahi yaklaşım “debulking” (sitoredüksiyon) dir.
  • Günümüzde kabul edilen optimal debulking rezidüel hastalığın mikroskopik düzeye indirilmesidir. Bu amaçla; total omentektomi, barsak rezeksiyonu, splenektomi, karaciğerden kitle eksizyonu ve pelvik paraaortik lenf nodu disseksiyonu yapılır.
  • İntraperitoneal kemoterapi tüm hastalar için uygun değildir, çalışan kateter istediği için zordur. Yaygın İntraperitoneal adezyonlu ve extraperitoneal hastalığı olanlara uygun adaylar değildir. Bu bilgilerin ışığında büyük kitleli, platinum reflaktör, ikinci sıra intraperitoneal kemoterapi ve immünoterapiler hala deneysel kabul edilmelidir.